การเป่าฟิล์ม 3 ชั้น

การทำฟิล์ม

การเป่าขวด PET

การขึ้นรูปโดยใช้โมลด์หมุน

ผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ 18/03/2016
Free Web Counter

จำนวนครั้งการเปิด
Hit Counter

เม็ดพลาสติก PP: Polypropylene

พีพี โฮโมโพลีเมอร์ (Homopolymer - PP)

พีพี โฮโมโพลีเมอร์ (Homopolymer - PP)

พีพี บล๊อกโคโพลีเมอร์ (Blockcopolymer - PP)

พีพี บล๊อกโคโพลีเมอร์ (Blockcopolymer - PP)

พีพี แรนดอมโคโพลีเมอร์ (Randomcopolymer - PP)

พีพี แรนดอมโคโพลีเมอร์ (Randomcopolymer - PP)